H-10-3-43_เจาะสถานการณ์สื่อ ๒

รหัส H-10-3-43

ชื่อเรื่อง_เจาะสถานการณ์สื่อ ๒

ปีที่ 5 เล่มที่ 2 ปีพ.ศ. 2552

บรรณาธิการ  อมรรัตน์  เรืองสกุล พัฒนา

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต