h-10-2-44_สตรีกับสื่อสาธารณะ-สถาบันวิชาการสื่อสารธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

h-10-2-44_สตรีกับสื่อสาธารณะ

เจ้าของ  สถาบันวิชาการสื่อสารธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ  ธาม  เชื้อสถาปนศิริ และนิดา  หมอยาดี

พิมพ์  เมษายน 2556

ISBN 978-616-7737-05-8