h-10-2-47_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ

h-10-2-47_คู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติธรรมชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2555

เจ้าของ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย