h-10-5-2_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

รหัส h-10-5-2

เรื่อง_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

Principles of Convergence Journalism

บรรณาธิการ  ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักร์กฤษ เพิ่มพูล

จัดพิมพ์โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤษภาคม 2557