h-10-5-11_เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค

h-10-5-11

_เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค

บรรณาธิการ   น.ส.กิ่งอ้อ  เล่าฮง , นายปกรณ์  พึ่งเนตร

จัดทำโดย สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์  บ.เฟิสท์ออฟเซท(1993)จก.

ปีพิมพ์   สิงหาคม 2552