h-10-5-10_เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ

h-10-5-10

_เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ

บรรณาธิการ  น.ส.อรุณี  เอี่ยมสิริโชค

จัดทำโดย  สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

โรงพิมพ์  บ.ลาภทอง จก.

ปีพิมพ์  กรกฎาคม 2549