h-9-3-25_การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค

h-9-3-25

_การสื่อข่าว : หลักการและเทคนิค

(News Reporting : Principals and Technics)

แต่งโดย  สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปีพิมพ์  2545