i-11-5-29_รายงานการศึกษา เรื่อง สวัสดิการนักข่าวหนังสือพิมพ์

i-11-5-29_รายงานการศึกษา เรื่อง สวัสดิการนักข่าวหนังสือพิมพ์

จัดทำโดย มูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน

จัดพิมพ์โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2543