i-11-5-30_งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริโภคสื่อที่มีต่อสื่อมวลชนไทย

i-11-5-30_งานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้บริโภคสื่อที่มีต่อสื่อมวลชนไทย

วิจัยโดย ผศ.นภวรรณ ตันติเวชกุล และ รศ.ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ

ปี พ.ศ. 2553