I-11-4-32_งานวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชน จากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง

I-11-4-32_งานวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนจริยธรรมสื่อมวลชน จากกลวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์บุคคลสาธารณะของผู้สื่อข่าวบันเทิง

ผู้วิจัย  อรวี  บุนนาค

ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2553