i-11-3-36_เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

รหัส  i-11-3-36

ชื่อเรื่อง_เอกสารวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาจริยธรรมและบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับด้านจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

จัดทำโดย  นายสุวัฒน์  ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.ผู้จัดการ

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภารรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่11

ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2542