i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป

i-11-3-37_รายงานวิจัยประวัติหนังสือพิมพ์ร่วมสมัย : จากยุคปฏิวัติสู่ยุคปฏิรูป

ชื่อผู้วิจัย  ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เสนอ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขาภาพแห่งชาติ