i-11-5-33_การสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558

i-11-5-33_การสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558

จัดทำโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีพิมพ์   พ.ศ. 2559