i-11-2-21_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

i-11-2-21_รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัย   บุบผา  เมฆศรีทองคำ, ขจรจิต  บุนนาค

ได้รับการสนับสนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปีพิมพ์  2553