i-11-2-23_งานวิจัยเรื่อง หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

i-11-2-23_งานวิจัยเรื่อง หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ปฏิบัติการในมิติด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

ผู้วิจัย  รศ.จริยา  สมประสงค์

ได้รับการสนับสนุนจาก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ปีพิมพ์   พ.ศ. 2553