I-11-1-29_การเปิดรับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเว๋บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้

I-11-1-29 การเปิดรับความพึงพอใจการใช้ประโยชน์และความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อเว๋บไซต์สำนักข่าวอิศรา กรณีศึกษาศูนย์ข่าวภาคใต้

 

ผู้วิจัย. พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

2562

 

หน้าปก

https://drive.google.com/open?id=1BgsCSF5fuoigNKUzsx1UkdpgCH-zDsrY