I-11-4-33_รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการปริซึมของภาพถ่าย: การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา

I-11-4-33_รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการปริซึมของภาพถ่าย: การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา MRG6280037

ผู้วิจัย ธนาวิ โชติประดิษฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีพิมพ์ สิงหาคม 2565

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกอ.และสกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)