I-11-1-30_กระบวนทัศน์ข่าวเชิงสืบสวนไทยในยุควารสารศาสตร์ดิจิทัล

I-11-1-30_กระบวนทัศน์ข่าวเชิงสืบสวนไทยในยุควารสารศาสตร์ดิจิทัล

ผู้วิจัย มนตรี จุ้ยม่วงศรี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2563