I-11-2-3_บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ

รหัส  I-11-2-3

ชื่อเรื่อง_บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ

วิทยานิพนธ์

สถาบัน วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง   อมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

ปีพิมพ์  พศ. 2546