I-11-2-5_บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์

รหัส  I-11-2-5

ชื่อเรื่อง_บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์

นักวิจัย   ผศ. ฐิติ วิทยสรณะ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์  พศ. 2545