I-11-2-6_การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวและความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน

รหัส  I-11-2-6

ชื่อเรื่อง_การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวและความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาเรื่องเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน

นักวิจัย   อุษาสินี  ริ้วทอง

สถาบัน วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์  พศ. 2543