I-11-2-7_บทบาทและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

รหัส  I-11-2-7

ชื่อเรื่อง _บทบาทและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้แต่ง   ผุสดี  คีตวรนาฎ

สถาบัน  หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10

วิทยาลัยยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ปีพิมพ์  พศ. 2550