I-11-2-8_สื่อมวลชนกับการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พศ. 2540

รหัส  I-11-2-8

ชื่อเรื่อง _สื่อมวลชนกับการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พศ. 2540

ผู้แต่ง   ชุติมา  นิ่มสุวรรณสิน

สถาบัน วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาิวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์  พศ. 2544