I-11-2-11_พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ และทัศนะคติที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

รหัส  I-11-2-11

ชื่อเรื่อง_พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ และทัศนะคติที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พศ. 2540 ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง   ฐิติ  วิทยสรณะ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์   พศ. 2542