I-11-2-12_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

รหัส  I-11-2-12

ชื่อเรื่อง_ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พส. 2540 ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย

ผู้แต่ง  ผศ. ฐิติ  วิทยสรณะ

สถาบัน  มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์  พศ. 2544