I-11-3-1_สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง

รหัส  I-11-3-1

ชื่อเรื่อง_สิ่งพิมพ์กับปัญหาพลังงาน : การวิจัยเชิงทดลอง

ผู้แต่ง  รศ.สุกัญญา  ตีระวนิช , ผศ. นันทริกา  คุ้มไพโรจน์

สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2527