I-11-3-2_บุคลากรสื่อไทย : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา

รหัส  I-11-3-2

ชื่อเรื่อง_บุคลากรสื่อไทย : สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา

คณะวิจัย  ฐิตินันท์  พงษ์สุทธิรักษ์ , วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร

สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สกว.

ปีพิมพ์  พศ. 2547