I-11-3-3_การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ

รหัส  I-11-3-3

ชื่อเรื่อง _การสื่อสาร : ความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะ

หัวหน้าโครงการ  นายอนุช  อาภาภิรม

จัดทำโดย  โครงการทำข่าวสารทิืศทางประเทศไทย (TTMP)

สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีพิมพ์  พศ. 2544