I-11-3-4-5_โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง

รหัส  I-11-3-4-5

ชื่อเรื่อง _โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง

ผู้แต่ง   ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชน์ และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปีพิมพ์   กรกฎาคม พศ. 2550