I-11-3-6_วัตถุประสงค์ภาพที่พึงปราถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ

รหัส  I-11-3-6

ชื่อเรื่อง_วัตถุประสงค์ภาพที่พึงปราถนา และหลักการที่ควรจะเป็นของระบบสื่อ

(การวิจัยในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ)

ผู้แต่ง  ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ และ ธนวิทย์  สุทธรัตนกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการวิจัย

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2546