I-11-3-7_การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ : สื่อวิทยุ -โทรทัศน์และการกำกับดูแลตนเอง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์

รหัส  I-11-3-7

ชื่อเรื่อง _การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ : สื่อวิทยุ -โทรทัศน์และการกำกับดูแลตนเอง สื่อวิทยุ-โทรทัศน์

(การวิจัยในโครงการ "การปฏิรูประบบสื่อ)

ผู้แต่ง  พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์  และศศิธร  ยุวโกศล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2546