I-11-3-8_โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์

รหัส  I-11-3-8

ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดของสื่อวิทยุและโทรทัศน์

(การวิจัยในโครงการ การปฏิรูประบบสื่อ)

ผู้แต่ง สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธนวิทย์  สุทธรัตนกุล  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2546