I-11-3-9,22_(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ

รหัส  I-11-3-9,22

ชื่อเรื่อง _(วิ) วาทกรรม นายกฯ สมัครกับสื่อ

ผู้วิจัย   มีเดียมอนิเตอร์

เจ้าของ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย