I-11-3-13_การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552

รหัส  I-11-3-13

ชื่อเรื่อง _การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี 2552 (เอกสารประกอบ)

หัวข้อ บทบาทสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สถาบันอิศรา  สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเครือข่ายนักวิชาการนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน

วันเดือนปี  16-17 พฤษภาคม พศ. 2552

เนื้อหางานวิจัยในเล่ม