I-11-3-14,19_การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย

รหัส  I-11-3-14,19

ชื่อเรื่อง _การวิเคราะห์โครงสร้่างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย

ผู้แต่ง   ว่าที่ ร.ต.ศิโรจน์  มิ่งขวัญ

สถาบัน เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีพิมพ์  พศ. 2547