I-11-3-21_รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์

รหัส  I-11-3-21

ชื่อเรื่อง _รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชนในสื่อโทรทัีศน์และหนังสือพิมพ์

โดย    โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

สนับสนุน  มูลนิธิสาธารณสุขแ่ห่งชาติ  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ