I-11-3-23_บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน

รหัส  I-11-3-23

ชื่อเรื่อง _บทบาทของผู้สอบวิชาหนังสือพิมพ์ในสถาบันราชภัฏต่อการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน

ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สถาบัน วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์  พศ. 2541