I-11-3-24_การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

รหัส  I-11-3-24,25

ชื่อเรื่อง _การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้แต่ง   สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

สถาบัน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

ปีพิมพ์  พศ. 2546