I-11-3-26_โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

รหัส  I-11-3-26

ชื่อเรื่อง _โครงสร้างตลาดและการกำกับดูแลหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

(การวิจัยในโครงการ การปฎิรูประบบสื่อ)

ผู้แต่ง  นวลน้อย ตรีรัตน์ และธานี  ชัยวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีพิมพ์  มกราคม พศ. 2547