I-11-4-3-4,13_ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

รหัส   I-11-4-3-4,13

ชื่อเรื่อง_ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย   วิโรจน์  ศรีหิรัญ

สถาบัน ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปีพิมพ์  พศ.2551