I-11-4-5_หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม : กรณีศึกษาวิกฤตการณ์จังหวัดชายแดนใต้

รหัส  I-11-4-5

ชื่อเรื่อง_หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม : กรณีศึกษาวิกฤตการณ์จังหวัดชายแดนใต้

ผู้วิจัย   ดร.เสริมสิริ  นิลดำ