I-11-4-6_การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

รหัส  I-11-4-6

ชื่อเรื่อง_การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น

ผู้วิจัย   ภีรกาญจน์  ไค่นุ่นนา

สถาบัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี