I-11-4-7_การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

รหัส  I-11-4-7

ชื่อเรื่อง _การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

ผู้วิจัย  ลดาวัลย์  แก้วสีนวล

สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช