I-11-4-8_รูปแบบการคุกคามสื่อยุคใหม่กับผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

รหัส I-11-4-8

ชื่อเรื่อง_รูปแบบการคุกคามสื่อยุคใหม่กับผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ผู้แต่ง  นงค์นาถ  ศรีสกุล ห่านวิไล

สถาบัน หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแ่ห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ พศ. 2551