I-11-1-2_ผ่าองค์กรอาชญกรรม : มะเร็งร้ายของสังคม

รหัส  I-11-1-2

ชื่อเรื่อง _ผ่าองค์กรอาชญกรรม : มะเร็งร้ายของสังคม

ผู้แต่ง  วันชัย  รุจนวงศ์

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สำนักพิมพ์  มติชน

ปีพิมพ์  พศ. 2548

บทย่อ

รับจ้างฆ่าคน ใช้อิืทธิืพลข่มขู่ ลักพาตัว ฮั้วประมูล เรียกค่าคุ้มครอง ค้ายาเสพติด ลักลอบขนอาวุธ ค้ามนุษย์ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หลากหลายรูปแบบการกระำทำผิดที่เข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมปัญหาที่คอยบั่นทอนสังคมที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วน (ได้รับคัดเลือกจากสภาวิทยาัลัยป้องกันราชอาณาจัก : วปอ. ให้เป็นเอกสารวิจัยดีเด่นประำจำปี 2546)