I-11-1-3_รวมบทคัดย่อวิทยานิพน์ประวัติศาสตร์ พศ. 2535-2544

รหัส  I-11-1-3

ชื่อเรื่อง _รวมบทคัดย่อวิทยานิพน์ประวัติศาสตร์ พศ. 2535-2544

สถาบัน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  พศ. 2545

บทย่อ

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และมุ่งประโยชน์ของการศึกษาทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญ