I-11-1-6_การพัฒนานโยบายฟื้นฟูป่าต้น้ำลำธาร ในประเทศไทย

รหัส  I-11-1-6

ชื่อเรื่อง _การพัฒนานโยบายฟื้นฟูป่าต้น้ำลำธาร ในประเทศไทย

ผู้วิจัย  สิริมา  ธรรมชาติอโศก

สถาบัน คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ปีพิมพ์ พศ. 2543