I-11-1-7_หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2543

รหัส   I-11-1-7

ชื่อเรื่อง  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พศ. 2543

สถาบัน  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์  ปรับปรุงหลักสูตร พศ. 2543