I-11-1-8_ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

รหัส  I-11-1-8

ชื่อเรื่อง _ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย   รศ. ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

สถาบัน  สำันักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

ปีพิมพ์  ตุลาคม พศ. 2538