I-11-1-9_การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

รหัส  I-11-1-9

ชื่อเรื่อง _การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัีย  ผศ. ชุติมา  แสงเงิน

สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีพิืมพ์   พศ. 2542

บทย่อ

การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ในเรื่องการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม